Regulamin sprzedaży Ceramika Primus Sp. z o.o.

I. Dane identyfikacyjne CERAMIKA PRIMUS Sp. z o.o.

Informacje ogólne.

1) Sprzedawcą jest CERAMIKA PRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana jako „CERAMIKA”), z siedzibą w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 209/213, 26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 172180, nr NIP: 948-17-41-943; o kapitale zakładowym w wysokości 2. 710.000,00 złotych, w dalszej części Regulaminu określana jako: CERAMIKA.

2) Sprzedaż  towarów odbywa się w siedzibie firmy-sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Radomiu przy ul. Warszawskiej 209/213, tel. 48-3810286. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej sklepu www.ceramikaprimus.pl

3) Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi oferowane w ramach działalności CERAMIKI.

4) Każdy klient dokonujący zakupu towarów lub usług jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sprzedaży CERAMIKI.

II. Towary

1) Dla dostępnych w sklepie CERAMIKA Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na pełną nazwę Towaru, jego rodzaj.

2) Dla dostępnych Towarów zamieszczone są także ‐ stosownie do rodzaju Towarów – informacje opisujące ich podstawowe właściwości, w szczególności mogą to być :wymiary, grubość, waga, kolor, itp.

3) Przed zamontowaniem płytek należy sprawdzić ich odcień, wymiar, jakość oraz kalibrację. Należy wykonać próbę fugowania na niewielkim fragmencie w celu wykluczenia zabarwienia płytki. Należy również stosować się do zaleceń producenta.

4) Warunki gwarancji określane są przez producentów Towarów (lub ich przedstawicieli na terenie Polski).

5) Szczegółowych informacji dotyczących właściwości każdego Towaru udzielają pracownicy CERAMIKA.

6) Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

7) Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone. Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

8) Ogólne informacje na temat Towarów sprzedawanych w sklepie CERAMIKA oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują  się również na stronie internetowej CERAMIKA, pod adresem:

www.ceramikaprimus.pl

 

III. Zamówienia

1) Warunki i termin realizacji zamówienia są indywidualnie ustalane z Konsumentem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń znajduje się w zamówieniu. Sprzedaż towarów lub usług, których wydanie Konsumentowi następuje od razu, nie wymaga pisemnego zamówienia, dokumentem potwierdzającym warunki transakcji jest faktura, której uzupełnieniem mogą być inne dołączone dokumenty.

2) Złożenie zamówienia przez Konsumenta i jego przyjęcie przez CERAMIKĘ następuje w sposób wyraźny. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez CERAMIKĘ cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje kosztów opakowania innego niż zwyczajowo przyjęte dla towarów danego rodzaju ani kosztów transportu lub rozładunku towarów do/u Konsumenta.

IV. Płatność 

1) Zapłata za Towary jak również wszelkie zaliczki, zadatki uiszczane są przez Konsumenta w kasie sklepu CERAMIKA lub przelewem na konto wskazane na fakturze. Możliwa jest zapłata kartą kredytową lub kartą płatniczą u kierowcy, dostarczającego towar oznakowanym samochodem firmowym CERAMIKI, przed dokonaniem rozładunku.

2) Płatności w kasie sklepu CERAMIKA mogą być dokonywane gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą.

3) W sklepie CERAMIKA Konsument ma możliwość zakupów na raty poprzez zawarcie umowy kredytu na zakup towarów.

4) Wskazane w pkt. 3 usługi finansowe świadczone są przez Credit Agricole Bank Polska S.A.  z siedzibą  we Wrocławiu, pod adresem pl. Orląt Lwowskich 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039887, o kapitale zakładowym w wysokości 649.000.000,00 złotych.

5) Za dokonane zakupy Konsument otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.

6) CERAMIKA wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

V. Obowiązki CERAMIKA

1) Przed wydaniem Towaru sprzedawca lub magazynier sprawdza, czy do Towaru dołączone są wszystkie jego elementy.

VI. Odpowiedzialność CERAMIKA za jakość Towarów

1) Odpowiedzialność  CERAMIKA oraz uprawnienia przysługujące Konsumentowi z tytułu rękojmi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz.U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

2) Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Towaru gwarancji. Wykonanie uprawnień  z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność  CERAMIKA z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia przez Konsumenta CERAMIKA o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

3) Jeżeli do zakupionego Towaru został  dołączony dokument gwarancyjny, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać  zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w dokumencie gwarancyjnym. CERAMIKA nie ma wpływu na sposób ani czas rozpatrzenia zgłoszonego w ten sposób żądania do producenta.

4) Konsument zobowiązany jest w momencie odbioru Towarów do sprawdzenia ilości i jakości. Brak zastrzeżeń ze strony Konsumenta jest jednoznaczny z akceptacją ilości i jakości odbieranych Towarów. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towarów lub różnic ilościowych, powinien zostać sporządzony protokół zaakceptowany przez przedstawiciela CERAMIKA i Konsumenta. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej transakcji.

5) Jeżeli wady zostaną stwierdzone przez Konsumenta po odbiorze Towaru, CERAMIKA nie ponosi odpowiedzialności.

6) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7) Jeżeli Konsument dochodzi uprawnień  z tytułu rękojmi reklamacje należy składać  zgodnie z procedura reklamacyjną  w sposób opisany w pkt. VI niniejszego Regulaminu, mając na uwadze zapisy w punktach 4 – 6.

VII. Procedura reklamacyjna

1) Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru należy kierować do sklepu CERAMIKA lub bezpośrednio do producenta. Reklamacje można składać osobiście w sklepie CERAMIKA lub drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na adres:  [email protected]

2) Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta.

3) Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn zm.).

4) W protokole reklamacyjnym, sporządzanym przez pracownika CERAMIKA przyjmującego reklamacje, Konsument wskazuje dostrzeżone wady i nieprawidłowości zakupionych Towarów, precyzuje oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

5) CERAMIKA rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Zwrot Towaru

1) Konsument nie może dokonać zwrotu niewadliwych Towarów zakupionych w sklepie CERAMIKA. W przypadku jeżeli towar na wadę, zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach złożonej reklamacji, mając na uwadze uprawnienia opisane powyżej w punktach VI.4 – VI.6.

2) Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany zakupionych Towarów tylko w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu indywidualnej akceptacji Dyrekcji sklepu. Zwrotowi lub wymianie podlegają tylko Towary stanowe, natomiast nie podlegają zwrotowi Towary pod specjalne zamówienie klienta.

3) Podstawą zwrotu Towaru jest okazanie dowodu zawarcia umowy (paragonu, faktury).

4) CERAMIKA zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy zwracany Towar nie został przez Konsumenta uszkodzony lub użyty. Zwrot nie będzie możliwy, jeżeli Towar okaże się uszkodzony lub użyty, opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie.

IX. Dostawa i magazynowanie towarów

1) Konsument może skorzystać z usług transportowych i magazynowych CERAMIKA.

2) W celu skorzystania z usług transportowych, magazynowych, jak również w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie tych usług, należy zwrócić się do personelu w sklepie CERAMIKA.

3) Dostawa Towarów zakupionych w Sklepach CERAMIKA możliwa jest jedynie na terytorium Polski.

4) CERAMIKA nie świadczy usług rozładunku Towarów.

5) Usługa magazynowania dotyczy towarów zakupionych w CERAMIKA. Zakupione towary mogą być przechowywane nieodpłatnie na magazynie w terminie 30 dni od daty sprzedaży. Po upływie terminu 30 dni, klient po uzyskaniu zgody CERAMIKA może skorzystać z odpłatnej usługi magazynowania. W sytuacji kiedy towar nie zostanie odebrany przez klienta w terminie 30 dni, po upływie którego CERAMIKA nie wyrazi zgodny na magazynowanie towaru, CERAMIKA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony towar.

6) Towary oczekujące na odbiór klienta w ramach rozpatrywanych reklamacji, są przechowywane na magazynie w terminie 30 dni od daty poinformowania klienta o możliwości odbioru. Po upływie terminu 30 dni towary będą utylizowane przez CERAMIKA.

X. Wizualizacje

Projektanci współpracujący z Ceramika Primus Sp. z o.o. mogą wykonać projekt wizualizacji, na podstawie podanych przez klienta  wymiarów projektowanego pomieszczenia i rozmieszczenia mediów.

Wykonana wizualizacja ma charakter poglądowy i ogólny i może być pomocna w określeniu ilości  materiałów potrzebnych do realizacji wykończenia pomieszczenia oraz jego aranżacji na cele Zleceniodawcy, ale  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność  pomiarów, ilości materiałów oraz poszczególnych wymiarów urządzeń.

Po stronie Zleceniodawcy leży sprawdzenie wszystkich związanych z wizualizacją parametrów ilościowych i wymiarowych z rzeczywistymi wymiarami z natury.

 

XI. Postanowienia końcowe.

  1. CERAMIKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do zakupów dokonanych przez wejściem w życie zmian zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zakupu.
  2. Powyższe postanowienia nie ograniczają, nie zawieszają ani nie wyłączają uprawnień Konsumenta określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz.U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie dla działalności CERAMIKI.
  4. W celu zachowania wysokiego poziomu zadowolenia Konsumentów z jakości świadczonych przez CERAMIKA usług wszelkie uwagi, wnioski czy skargi związane z obsługą  w sklepie CERAMIKA, prosimy kierować bezpośrednio w sklepie CERAMIKA (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową: [email protected]; [email protected]
pl Polish
X